JUDr. Peter Gabrik - 09.02.2018
Nezabudnite na vyplatenie financií z depozitu Slovenského pozemkového fondu

Ako sme v úvodnom slove naznačili, chceli by sme ozrejmiť niektoré z noviniek v právomociach Slovenského pozemkového fondu. Tie nie sú najaktuálnejšie, platia pár mesiacov, no sú veľmi významné v súvislosti s neznámymi vlastníkmi na Slovensku. Ako prvé by sme priblížili zmeny vo vyplácaní financií z depozitu Slovenského pozemkového fondu.

Na začiatok je potrebné vysvetliť podstatu veci. Ako sa môžete dočítať aj na našich stránkach, neznámy vlastník je istý subjekt, ktorý vlastní nehnuteľnosť, no v katastri a na liste vlastníctva o ňom nie je dostatok potrebných informácií, preto ho zo zákona zastupuje Slovenský pozemkový fond. V slove zastupuje je skrytého veľmi veľa. Slovenský pozemkový fond, ako zákonný zástupca neznámych vlastníkov, môže na základe tohto zmocnenia za nich vykonať mnoho vecí. Dokonca môže v istých prípadoch ich vlastníctvo previesť na inú osobu. Toto samozrejme nemôže Slovenský pozemkový fond robiť bezbreho, ale len v medziach zákona. Tie však vôbec nie sú úzke, ba naopak.

 

Kompetencie Slovenského pozemkového fondu sú rozsiahle

 

Slovenský pozemkový fond môže napríklad predať pozemok neznámeho vlastníka za účelom vysporiadania vlastníctva pod stavbami, vybudovania priemyselného parku alebo verejneprospešnej stavby (napr. diaľnice). Ak neznámy vlastník vlastní pozemok v podielovom spoluvlastníctve s inými osobami, môže sa Slovenský pozemkový fond s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť na zrušení a vysporiadaní tohto spoluvlastníctva za finančnú náhradu.

Za predaj pozemku alebo pri vysporiadaní spoluvlastníctva Slovenský pozemkový fond samozrejme obdrží financie (ako kúpnu cenu).

 

Čo sa potom s uvedenými financiami deje? Môže si ich Slovenský pozemkový fond ponechať, pripadajú štátu, alebo má na nich právo niekto iný?

 

Poďme pekne poporiadku. Keďže Slovenský pozemkový fond koná za neznámeho vlastníka, peniaze dostane na svoj účet a tieto je oprávnený spravovať. Slovenský pozemkový fond má na tieto prípady zriadený samostatný, tzv. depozitný účet.

Ak sa však z neznámeho vlastníka stane známy vlastník alebo tento už zomrel a má dedičov, títo si môžu požiadať o vyplatenie financií z depozitného účtu. Toto ich právo vzniklo preto, že peniaze od počiatku patrili neznámemu vlastníkovi, ktorého Slovenský pozemkový fond len zastupoval.

 

Ako postupovať, aby boli peniaze vyplatené?

 

Ak neznámy vlastník alebo jeho dedičia zistia, že vlastnili istý pozemok, ktorý už nevlastnia z dôvodu, že ho Slovenský pozemkový fond predal, majú plné právo písomne požiadať Slovenský pozemkový fond o výplatu finančných prostriedkov. Svoje právo však budú musieť náležite preukázať. Následne im je povinný Slovenský pozemkový fond peniaze zaslať.

Donedávna však bolo treba byť v strehu, pretože o tieto financie ste mohli ľahko prísť svojou nečinnosťou. Do 1.9.2017 bola právna úprava taká, že o peniaze mohol oprávnený požiadať do 3 rokov, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, kedy došlo k prevodu pozemku Slovenským pozemkovým fondom. Ak teda niekto „zaspal dobu“, o financie nadobro prišiel. Jeho žiadosti nebolo možné vyhovieť a financie prepadli v prospech štátu.

 

Čo je nové?

 

Novinka účinná od 1.9.2017 je v prospech neznámych vlastníkov a ich rodín. Zákon je im oveľa viac naklonený. Po novom úplne odpadá lehota 3 roky na uplatnenie nároku a maximálna lehota 10 rokov. To znamená, že o financie je prakticky možné požiadať kedykoľvek, aj po 10-tich rokoch. Naopak, zákon je teraz prísnejší na Slovenský pozemkový fond, aby o veci nekonal dlho, a náhradu musí vyplatiť do 2 rokov od podania žiadosti oprávnených osôb.

Nové je aj malé obmedzenie v tom, že nárok oprávnené osoby nemôžu previesť na tretiu osobu. Peniaze tak musia byť vyplatené tým, ktorým patria, a až následne s nimi môžu tieto osoby nakladať podľa svojho uváženia.

 

Pozor, veľmi dôležité!

 

Čo je ale zrejme úplne najdôležitejšie z celého článku je to, že aj na financie, ktoré Slovenský pozemkový fond obdržal za pôvodnej úpravy, platí pre vyplácanie už zákonná úprava nová. Preto nie dôvod so žiadosťami váhať. J

 

Záver

 

Preto naďalej platí, že je potrebné sa zaujímať o svoje pozemky a tiež o pozemky svojich predkov. Je však vynikajúce, že odpadla 10 ročná hranica, kedy už na požiadanie o vyplatenie financií bolo neskoro. Pri nehnuteľnostiach všetko trvá dlhšie a často sa stávalo, že dedičia až po veľmi dlhej dobe zistili, že ich právni predchodcovia vlastnili niekde pozemok, ktorý za nich Slovenský pozemkový fond predal. Ak prešlo viac ako 10 rokov, mali smolu. Nemali už ani pozemok ani peniaze. Za novej úpravy sa motivácia na vyriešenie vlastníctva neznámych vlastníkov nestráca ani po dobe 10 rokov.